mainImage

Jaarrekening Zoetermeer: Bezuinigingen blijven

18 april 2020, 08:55 uur
Algemeen

In het afgelopen jaar maakte de gemeente Zoetermeer keuzes om de gemeentefinanciën in balans te brengen. Vanwege oplopende kosten voor de jeugdzorg en verwachte lagere inkomsten van het Rijk zijn maatregelen nodig. Het rekeningresultaat 2019 is positief. Dit komt vooral omdat er uitgaven zijn doorgeschoven naar de volgende jaren. Voor de nog te uit te voeren projecten zal het college de raad voorstellen om ruim € 7 miljoen te verschuiven naar 2020. Met dit voorstel vertoont de jaarrekening een negatief saldo van € 3 miljoen.

De kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning lopen steeds meer op. Daarnaast komen er van het Rijk te weinig inkomsten. Om dit tekort op te vangen en de balans te herstellen, heeft de gemeenteraad in 2019 een pakket maatregelen vastgesteld. Door te bezuinigen, te vernieuwen, te investeren en inkomsten te verhogen wil de gemeente € 14 miljoen besparen. Sommige maatregelen zijn al zichtbaar en voelbaar in de stad. Bij andere gebeurt dat pas in dit jaar.

'Maatregelen blijven nodig'
Het financiële rekeningresultaat bedraagt € 4,4 miljoen. Dat bedrag wordt voor € 7 miljoen beïnvloed door kosten die in 2019 nog niet zijn gemaakt en die doorschuiven naar volgende jaren zodat onder de streep een € 3 miljoen negatief overblijft. En dat beeld van een tekort zet zich ook in de (meerjaren)begroting door.

"We hebben eenmalig een extra uitkering van het Rijk gekregen voor de oplopende kosten van jeugdzorg. Dit gaat het tekort in de toekomst niet oplossen. De eerder genomen bezuiningsmaatregelen zijn noodzakelijk. Om ook de komende jaren financieel gezond te blijven is, naast bezuinigen, ook een hogere Rijksvergoeding noodzakelijk. Alleen op die manier kan de stad verder ontwikkelen," aldus wethouder Marc Rosier (Financiën).

Terugblik 2019
De komende jaren moeten er vele woningen bijkomen en krijgen de bestaande wijken een kwaliteitsimpuls. Daarbij is onder meer aandacht voor duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen, veiligheid en leefbaarheid. In 2019 zijn hier plannen voor opgesteld en de eerste mijlpalen bereikt, zoals het Masterplan Entree, de komst van het lectoraat Data Science in het Dutch Innovation Park, de wijkverkenning Meerzicht en de voorbereidingen voor het programma Binnenstad.

In april opende Museum De Voorde haar deuren en de verbouwing van het CKC is afgerond. Er is extra aandacht besteed om deze, en andere (toekomstige) gebouwen en locaties in de stad toegankelijk en bereikbaarder te maken voor iedereen.

Sport krijgt ook de ruimte, met de start van de bouw van Gymworld en de renovatie van sporthal De Limiet – voorheen Noordwesterhal. Er zijn plannen opgesteld voor de oprichting van het nieuwe Werkbedrijf om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen ondersteunen. Ook de plannen voor de aanleg van een nieuw zwembad hebben in 2019 vorm gekregen.

De raad bespreekt de jaarstukken op 2 juni 2020 in het Resultatendebat.