LHN-fractie 'aangenaam verrast'

mainImage
LHN-fractie 'aangenaam verrast'

De LHN-fractie zegt aangenaam verrast te zijn door de genomen maatregelen van het college tegen vereenzaming bij ouderen. De partij verwijst daarbij naar een op 15 mei jongstleden verstuurd memo van het stadsbestuur. Een vervolg op de motie 'Aanpak eenzaamheid onder ouderen in Zoetermeer' die de gemeenteraad op 30 oktober 2017 aannam. Daarmee kreeg het college de opdracht om te onderzoeken wat ervoor nodig is om de Rotterdamse aanpak ook in te voeren in Zoetermeer, het Open Platform tegen Eenzaamheid (OPEZ) erbij te betrekken en voor het voorjaarsdebat van 2018 de uitwerking voor te leggen aan de raad, zodat eenzaamheid onder ouderen in Zoetermeer intensiever aangepakt kan worden.

De LHN stelt 'dat het probleem van vereenzaming hiermee niet gereed is'. De partij van fractievoorzitter Hilbrand Nawijn stelde deze week schriftelijke vragen over de plannen aan het Zoetermeerse stadsbestuur.

'Zorgbehoevende ouderen die op een wachtlijst staan voor opname in een verzorgingstehuis krijgen thuis minder zorg. Dit staat bekend als de 'zorgval'. Kan het college aangeven of en zo ja bij benadering bij hoeveel inwoners dit voorkomt?'

En: 'Ook zorgbehoevenden op een wachtlijst voor opname in een verpleeghuis lopen het risico van de 'zorgval' omdat zij overgaan van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook dan kan het aantal uren voor zorg aan huis teruglopen. Kan het college aangeven of en zo ja bij benadering bij hoeveel inwoners dit voorkomt?'

De LHN wil verder weten welke mogelijkheden verantwoordelijk wethouder Isabelle Vugs ziet om de 'zorgval' in Zoetermeer te voorkomen en welke invloed dit probleem heeft op de Wmo-voorzieningen in de stad.


Foto: Digitaal Dagblad