De gemeenteraad van Zoetermeer heeft tijdens het voorjaarsdebat uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente in 2019 en de jaren daarna. De financiële positie van de gemeente Zoetermeer is gezond en de raad heeft in meerderheid ingestemd met het raadsvoorstel Perspectiefnota 2019. De PVV en Zó! Zoetermeer stemden tegen.

De raad heeft op 28 juni 2018 met de Perspectiefnota richting gegeven aan de begroting 2019. De 12 raadsfracties deden veel voorstellen in de vorm van moties en amendementen. Het college zal de aangenomen voorstellen betrekken bij het opstellen van de begroting waarin ook het coalitieakkoord verder wordt uitgewerkt.

De fracties dienden 65 moties in en 5 amendementen. Uiteindelijk werden 56 moties en 4 amendementen in stemming gebracht. De raad nam 3 amendementen aan waarvan 1 unaniem. In totaal zijn 19 moties aangenomen, waarvan 5 unaniem. Bij twee moties staakten de stemmen. Deze worden tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. De komende maanden gaat het college de plannen in de Perspectiefnota uitwerken. De financiële vertaling daarvan komt terug in de begroting. Tijdens het najaarsdebat begin november 2018 neemt de raad daarover een definitief besluit.