De lokale SP-fractie heeft een rapport uitgebracht over de ervaringen met werken zonder loon en gesubsidieerde arbeid in Zoetermeer. In de afgelopen drie jaar meldden zich ruim dertig mensen bij de partij met hun ervaringen over re-integratietrajecten, zo blijkt uit het document dat Zoetermeers Dagblad in bezit heeft. Slechts één van hen reageerde positief.

Lennart Feijen van de SP.

SP Zoetermeer concludeert uit het dik 25 pagina’s tellende rapport dat de meeste mensen die werken zonder loon gewoon regulier werk doen bij een commercieel bedrijf. Het gaat dan onder meer om inpakwerk, productiewerk, administratief werk, archiefwerk, onderhoudswerk en schoonmaakwerk.

‘Bijna alle respondenten gaven aan dat zij de re-integratietrajecten niet zinvol vonden om aan regulier werk te komen, maar dat ze vooral aantrekkelijk zijn voor opdrachtgevers en de gemeente. De re-integratietrajecten verdringen juist regulier werk.’

Verder zou er een zweem van vaagheden kleven aan de re-integratietrajecten. ‘De meeste mensen gaven aan niet voldoende over hun rechten en plichten te worden geïnformeerd door de gemeente. Ook geeft de helft van de mensen aan dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. Daarnaast wordt aangegeven dat er van begeleiding niet echt sprake is en dat de re-integratietrajecten niet op elkaar aansluiten.’

En volgens het rapport kampt de helft van de mensen met intimidatie, minachting of kleinering op de werkvloer of in contact met de sociale dienst. ‘De sfeer op de werkplek varieert van geestdodend en mensonterend tot goed,’ zo valt er te lezen.

In het rapport komen enkele passages voor van mensen die hun klacht via het meldpunt deelden:

,,Het is alleen financieel aantrekkelijk voor het ministerie van Justitie en de gemeente, dat zijn de winnaars. Niemand is uitgestroomd naar betaald werk.”

,,…heeft absoluut niet het gevoel dat dit re-integratietraject zinvol is of aan werk helpt. Dit is ook meerdere malen vastgesteld tijdens de introductie bij DSW en zelfs door medewerkers van DSW bevestigd. Alternatieve voorstellen die beter aansluiten bij persoonlijke kennis en vaardigheden worden echter niet gehoord.”

,,…heeft een korting op de bijstandsuitkering gekregen omdat hij/zij volgens de klantmanager onvoldoende heeft gesolliciteerd naast de werkzaamheden van 34 uur per week.”

,,Ik zit nu op een werkervaringsplaats en ga volgende week naar een andere werkervaringsplaats. Hiervoor heb ik in project Centurion gezeten. Ik ben 52 jaar en zie geen enkel uitzicht op betaald werk.”

SP-raadslid Lennart Feijen: ,,Werken zonder loon moet onmiddellijk stoppen. Het is uitbuiting en leidt tot verdringing van regulier werk. Als mensen werk doen, dan hoort daar een arbeidsovereenkomst en een fatsoenlijk loon tegenover te staan. Zo komt iemand aan het werk en uit de uitkering. Als bedrijven mensen gratis aan het werk kunnen zetten, dan leidt dat niet tot banen, dat vernietigt juist banen. De SP wil dat mensen vanaf dag één loon betaald krijgen, mensen in eigen tempo hun arbeidsritme kunnen opbouwen en er een verdringingstoets komt.”