College beantwoordt LHN-vragen listige kruispunten

18 December 2019, 15:07 uur
Politiek
mainImage
AS Media
In november 2016 botsten een taxi en personenauto op de kruising tussen de Wattstraat en Franklinstraat.

De LHN-fractie stelde vorige maand schriftelijke vragen aan het college over een aantal gevaarlijke kruispunten in Zoetermeer. Dit naar aanleiding van een publicatie van RTL Nieuws. Hierbij werd onder meer gebruik gemaakt van gegevens van Rijkswaterstaat. Het college van Zoetermeer antwoordt daar nu op.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het in Zoetermeer vooral gaat om vijf gevaarlijke verkeerskruisingen, te weten de kruispunten Zegwaartseweg/Marconistraat, Willem Dreeslaan, Afrikaweg/Meerzichtlaan, Franklinstraat/Wattstraat en Zwaardslootseweg. Het stadsbestuur zegt op de hoogte te zijn van het onderzoek en de ernst van de situatie te delen.

"Zoetermeer scoort sinds jaar en dag goed op verkeersveiligheid, maar ook in Zoetermeer is sprake van een toename van het aantal verkeersongevallen. Binnen de gemeente blijft verkeersveiligheid prioriteit. In 2020 zal een actueel Actieplan Verkeersveiligheid (met als basis het landelijk vastgestelde Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het rapport Duurzaam Veilig 3 van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) worden opgesteld. In dat kader zullen de verkeersongevallen en ongevallenlocaties in Zoetermeer in beeld worden gebracht en geanalyseerd."

Bebouwde kom
Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt ook dat in de afgelopen drie jaar een toename is te zien van dodelijke ongevallen op kruispunten, waarvan het merendeel gebeurt op kruispunten binnen de bebouwde kom. Is het college het met de LHN eens dat dit moet leiden tot extra aandacht voor de verkeersveiligheid? "Ja. In Zoetermeer is er al decennia veel aandacht voor verkeersveiligheid: infrastructuur, educatie en voorlichting en handhaving."

De LHN wil een uitspraak van het college over de gemelde onveiligheid en een toezegging dat de verkeersveiligheid op genoemde zogenaamde ‘blackspots’ wordt verbeterd. Is het college bereid deze toezegging te doen en de bij de verkeersveiligheid betrokken instituties zoals de fietsersbond hierbij te betrekken?

Antwoord: "Op het kruispunt Zegwaartseweg/Marconistraat hebben in de afgelopen drie jaar (2016, 2017 en 2018) vier letselongevallen plaatsgevonden. Overigens zijn op dit kruispunt eind 2018 maatregelen getroffen en sindsdien hebben er voor zover bekend geen letselongevallen meer plaatsgevonden. Op het kruispunt Franklinstraat/Wattstraat waren er twee letselongevallen. Dit kruispunt is overigens opgenomen in de jaarschijf 2016 van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2030 en wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2020 aangepakt. Op het kruispunt Afrikaweg/Meerzichtlaan waren er geen letselongevallen. In het kader van het op te stellen actuele Actieplan Verkeersveiligheid zal deze kruising, inclusief de aanliggende wegvakken, verder worden geanalyseerd. Dat laatste geldt ook voor de Willem Dreeslaan en de Zwaardslootseweg."